Algemene informatie

Doelstelling

Uit de statuten van de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek:

De doelstellingen van de stichting zijn:

 1. Het financieel mogelijk maken van hulpverlening aan mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden en hun vraag naar levensbeëindiging niet gehonoreerd zien door hun eerst behandelende arts en daarvoor een beroep doen op de Levenseindekliniek
 2. Het geven van voorlichting over levensbeëindiging cq euthanasie bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden in het algemeen en het werk van de Stichting Levenseindekliniek en haar partners in het bijzonder.

Daarbij bepalende dat

 1. Deze hulpverlening zal geschieden ongeacht ras, geloof of andere eigenschappen van de hulpvrager en ongeacht de financiële mogelijkheden van de hulpvrager.
 2. De te ondersteunen hulpverlening, d.w.z. de uitgevoerde begeleiding bij of uitvoering van levensbeëindiging, zal plaatsvinden binnen het kader van de daartoe geldende Nederlandse wetgeving en regelgeving.
 3. De stichting uitdrukkelijk niet tot doel heeft het maken van winst.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek bestaat uit drie personen:

 • De heer mr. P.P.W. Swildens (1945), voorzitter
  vervulde leidinggevende en adviserende functies bij overheid en semi-overheid (o.a. Financiën, SoZaW, Justitie). De rode draad in zijn loopbaan is de ontwikkeling van mens en organisatie gericht op kwaliteit(sverbetering) van de publieke zaak.
 • Mevrouw drs. G.M.M. van den Berg (1958), secretaris
  heeft lange ervaring in verschillende zorgorganisaties (vooral ziekenhuizen en eerste lijn gezondheidscentra). Aanvankelijk als verpleegkundige aan het bed, later ook als manager en bestuurder. Zij heeft een groot hart voor de zorg voor mensen, met name voor de kwaliteit van leven en de kwaliteit van het levenseinde.
 • De heer drs. J. Schermerhorn RA (1941), penningmeester
  was in zijn werkzaam leven als openbaar accountant verbonden aan het kantoor KPMG. Na zijn afscheid als partner vervulde hij, voornamelijk in de not for profit-sector, een aantal toezichthoudende functies. Vooral de zorgsector had zijn bijzondere aandacht.

Beleidsplan:
In het Beleidsplan van de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek vindt u onder andere informatie over het vermogensbeleid en het beloningsbeleid.

Jaarverslag en Jaarrekening.
Klik hier voor de jaarrekening 2017 van de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek.
Klik hier voor de jaarrekening 2016 van de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek.
Klik hier voor de jaarrekening 2015 van de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek.

Nevenfuncties bestuur
Een overzicht van nevenfuncties wordt zo spoedig mogelijk op deze plek gepubliceerd.

Bankgegevens
Triodos bank:
IBAN: NL36 TRIO 0391 1048 45
BIC: TRIONL2U

ING bank:
IBAN: NL66 INGB 0004 2408 36
BIC: INGBNL2A
Incassant ID: NL 22ZZZ538958190000

Statuten:
Klik hier voor de statuten van de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek.

ANBI status

Logo ANBIDe Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek is door de Belastingdienst met ingang van 1 januari 2015 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften, donaties, schenkingen, legaten, erflatingen etc. door u vrij van schenkbelasting gedaan kunnen worden. De Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek hoeft hierdoor geen schenkbelasting te betalen.

 

Ideeën, klachten en suggesties
Deze kunt u indienen via het online contactformulier, via email: vrienden@levenseindekliniek.nl of schriftelijk per post. Zie verder onder contact.

Uw idee, klacht of suggestie wordt zo spoedig mogelijk behandeld, bij voorkeur binnen 8 werkdagen. Indien deze termijn niet wordt gehaald, ontvangt u een bericht over de verdere afwikkeling.

Indien u niet tevreden bent over de behandeling dan kunt u per e-mail of schriftelijk reclameren bij de directeur. Deze reageert binnen 8 werkdagen per e-mail over de verdere afhandeling.