Levenseindekliniek ziet belangrijke les in oordelen RTE

De Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) heeft recentelijk een drietal oordelen in relatie tot artsen van de Levenseindekliniek gepubliceerd. Daarbij is in twee casus geoordeeld dat deze niet aan alle zorgvuldigheidscriteria van de Euthanasiewet voldoen; de derde casus voldoet daar wel aan. In alle drie de zaken betreft het een hulpvrager met een psychiatrische achtergrond. “Wij zijn overtuigd van het ondraaglijk en uitzichtloos lijden van alle drie de hulpvragers”, zegt bestuurder Steven Pleiter van de Levenseindekliniek. “De RTE is bij twee casus tot een ander oordeel gekomen. Op basis van de nadere uitwerking van het begrip ‘grote behoedzaamheid’ passen wij onze werkwijze aan, zodat de kans op herhaling wordt geminimaliseerd.”

De hulpvragers uit betreffende casus waren wilsbekwaam en hadden een vrijwillig en weloverwogen verzoek, zoals de wet dit voorschrijft. Ook waren zij voldoende voorgelicht over de consequenties van hun verzoek. Tenminste twee andere, onafhankelijke artsen waren geraadpleegd en de euthanasie werd medisch zorgvuldig uitgevoerd. Op basis van de verslagen van enerzijds een onafhankelijk psychiater en anderzijds de SCEN-artsen heeft de RTE geoordeeld dat niet is voldaan aan de eis ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden’. Het verslag van de onafhankelijk psychiater in één casus was te summier en gaf geen blijk van gedegen onderzoek. Het team van de Levenseindekliniek had dit onderzoek opnieuw moeten laten uitvoeren. In de andere casus was weliswaar sprake van ondraaglijk lijden, maar was de vraag of het ook uitzichtloos was.

Behoedzaamheid

“Wij betrachten grote behoedzaamheid als het gaat om euthanasie bij hulpvragers met een psychiatrische achtergrond”, reageert bestuurder Steven Pleiter. “Door de complexiteit die deze aandoeningen met zich meebrengen, kunnen wij gemiddeld slechts een kleine tien procent van de verzoeken van mensen met een psychiatrische achtergrond inwilligen. Wat wij van de oordelen van de RTE leren, is het belang van de goede kwaliteit van de verslagen van onafhankelijk deskundigen. Uit piëteit met de patiënten zijn onze teams soms terughoudend om hen nogmaals aan een onderzoek van een onbekende arts bloot te stellen. Vanuit de Levenseindekliniek moeten wij onze medewerkers daar beter in begeleiden. Als er ook maar enige twijfel is over de schriftelijke onderbouwing van de bevindingen van onafhankelijk deskundigen, moeten wij aangeven dat het onderzoek moet worden overgedaan.”

Extra beslismoment

Naar mening van de RTE hadden de medewerkers van de Levenseindekliniek ook het naast zich neerleggen van een negatief SCEN-advies beter moeten onderbouwen of een tweede SCEN-arts moeten raadplegen. Steven Pleiter: “Wij hadden in één van de casus ervoor kunnen kiezen om een SCEN-arts gespecialiseerd in psychiatrie naar de zaak te laten kijken. Dan waren de bevindingen mogelijk anders geweest. Wij werken zo zorgvuldig mogelijk en betreuren het dat onze procedures niet hebben voorkomen dat de RTE oordeelt zoals zij heeft gedaan. Voor ons is dit aanleiding geweest om aanvullende maatregelen te nemen. We hebben voor complexe zaken een extra reflectie- en beslismoment ingebouwd, waarbij een team van onder meer een psychiater die niet bij de zaak betrokken is, een deskundige op het gebied van ethische en zingevingsvraagstukken en een jurist kijkt naar zaken waar onduidelijkheden over zijn. Pas na een positief oordeel van dit team, kan een arts van de Levenseindekliniek tot uitvoering van de euthanasie overgaan.”

Onderzoek

Oordelen van de RTE die inhouden dat een arts niet aan alle zorgvuldigheidscriteria van de Euthanasiewet heeft voldaan, worden ter kennis gebracht van het Openbaar Ministerie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Levenseindekliniek staat achter haar medewerkers en wacht verdere ontwikkelingen af.

Vragen over middel levensbeëindiging Coöperatie Laatste Wil

In de uitzending van Nieuwsuur was vrijdag 1 september een item te zien over een middel voor levensbeëindiging dat door de Coöperatie Laatste Wil is gevonden. De Levenseindekliniek krijgt vragen over dit middel. Wij kennen het middel niet. Daarvoor verwijzen wij u naar de Coöperatie Laatste Wil. Wij kunnen niet beoordelen of dit middel tot de beoogde humane dood leidt.

Euthanasie onder medische begeleiding

De Levenseindekliniek houdt zich bezig met levenseindezorg die wettelijk geregeld is. Wij helpen mensen met een euthanasieverzoek onder begeleiding van een medisch team. In de uitzending van Nieuwsuur heeft de Coöperatie Laatste Wil het over mensen die zonder zorgverlener hun leven willen beëindigen. Met deze zogeheten autonome route houdt de Levenseindekliniek zich niet bezig.

Toename hulpvragen

De Levenseindekliniek ziet een grote toename van het aantal hulpvragen. Dit is een maatschappelijke ontwikkeling; mensen willen meer zeggenschap over het levenseinde. En vooral over het moment waarop hun leven eindigt. Voor de Levenseindekliniek betekent dit dat we dringend behoefte hebben aan extra zorgverleners die mensen met een euthanasiewens binnen de wettelijke kaders kunnen begeleiden. Meer hierover vindt u op onze pagina werken bij ons.

Levenseindekliniek: ‘eenvoudige’ euthanasie vaker door eigen arts (of vervanger) van patiënt

– PERSBERICHT – 

De Levenseindekliniek wil overleg met de beroepsgroep van artsen over euthanasie aan mensen met een terminale ziekte. Dit zei directeur Steven Pleiter donderdagavond 23 maart in een uitzending van Nieuwsuur (NPO2). De Levenseindekliniek wil zich als expertisecentrum euthanasie vooral concentreren op complexe verzoeken, zoals van mensen met dementie, psychiatrische klachten of een stapeling van ouderdomsklachten. Nu krijgt ze ook nog veel relatief eenvoudige verzoeken, die eigenlijk door de eigen (huis)arts van de patiënt vervuld zouden moeten worden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om mensen met uitbehandelde kanker.

Van  de verzoeken om euthanasie aan de Levenseindekliniek is zo’n twintig procent van niet-complexe aard. De Levenseindekliniek vindt dat de eigen arts van de patiënt of een vervanger daarvoor de verantwoordelijkheid moet nemen. Als voorbeeld verwijst zij naar het Hoogeveens model, waarin een groep artsen die geen euthanasie wil geven doorverwijst naar collega’s die zich daartoe wel bereid hebben verklaard. Directeur Steven Pleiter meent dat een dergelijk model landelijk ingevoerd kan worden.

Het aantal patiënten met een euthanasieverzoek dat zich bij de Levenseindekliniek meldt groeit sterk. Dit jaar worden zo’n 2500 aanmeldingen verwacht. Voorwaarde voor aanmelding is dat de eigen arts van de patiënt eerst nee heeft gezegd tegen het euthanasieverzoek. Meestal gebeurt dat vanuit principiële overwegingen. De indruk bestaat dat artsen soms ook nee zeggen omdat ze weten dat de Levenseindekliniek het verzoek dan over neemt. Daardoor komt de hoofdtaak waarvoor de Levenseindekliniek werd opgericht, euthanasie mogelijk maken voor psychiatrische patiënten, dementerenden en ouderen met veel gezondheidsklachten, in gevaar.

De Levenseindekliniek stelt als expertisecentrum zelf artsen en verpleegkundigen beschikbaar aan artsen die om een of andere reden worstelen met een euthanasieverzoek. Deze consulenten euthanasie werden vorig jaar 66 keer geconsulteerd. Ook zijn er lesmodules ontwikkeld voor scholing van artsen in beoordeling en uitvoering van euthanasieverzoeken.


Klik hier voor de pagina van Nieuwsuur en het Levenseindekliniek onderdeel van donderdag 23 maart 2017.


FACTSHEET (bijlage)

Het aantal hulpvragen bij de Levenseindekliniek nam in 2016 toe tot 1796, een stijging van 46% ten opzichte van 2015 (1234 hulpvragen). Ook het aantal verzoeken dat ingewilligd kon worden nam toe. In 2016 betrof dit 498 gehonoreerde verzoeken. 36 procent meer dan in 2015 (365 gehonoreerde hulpvragen).

Bij de hulpvragen ging het bij 27% om een verzoek met psychisch lijden, 20% kanker, 13% een stapeling van ouderdomsklachten en 30% een andere somatische aandoening. In vrijwel alle gevallen is de reden voor het stellen van de hulpvraag aan de Levenseindekliniek dat de behandelend arts of twijfelt over de wettelijke zorgvuldigheidscriteria  of te weinig ervaring heeft met het specifieke euthanasieverzoek. Alleen bij de patiënten met kanker is het merendeel van de behandelaars om principiële redenen niet in staat de patiënt te helpen.

Van de gehonoreerde verzoeken leed 30% van de patiënten aan kanker. Bij één op de vier patiënten was er sprake van een opeenstapeling van ouderdomsklachten. Eén op de tien patiënten leed aan dementie. Bij 46 patiënten was sprake van psychisch lijden, dat is 9% van alle gehonoreerde verzoeken. De resterende 28% van de patiënten had een andere lichamelijke aandoening. Dan kan gedacht worden aan een aandoening van het zenuwstelsel, een hart- en vaatziekte en ernstig longlijden.

Van alle hulpvragen waarvan de Levenseindekliniek in 2016 het onderzoek afsloot, werd 31% gehonoreerd. In 6% werd het verzoek teruggegeven aan de behandelend arts, omdat deze zelf het euthanasieverzoek ging uitvoeren of omdat er alleen nog palliatief behandeld kon worden. Een aantal hulpvragers overleed voordat de Levenseindekliniek het onderzoek kon afronden. Het betrof hier 12% van de hulpvragen. Soms gebeurt dit kort voordat euthanasie wordt gegeven.

Eén op de vier hulpvragen moet worden afgewezen omdat er niet aan de wettelijke zorgvuldigheidscriteria wordt voldaan. Ook ongeveer één op de vier hulpvragen wordt om een andere reden afgesloten. Bijvoorbeeld omdat de hulpvrager het verzoek intrekt, of geen machtiging wil afgeven voor inzage in het medisch dossier.

Vijf jaar Levenseindekliniek

‘Ik ben enorm blij en dankbaar dat mensen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden in ons land waardig kunnen sterven. De Levenseindekliniek is een waardevolle aanvulling op onze euthanasiepraktijk en geeft mensen – in zijn bestaan – ontzettend veel rust. Ook de mensen die er misschien wel nooit gebruik van zullen maken.’

Dit zei minister Schippers van Volksgezondheid ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Levenseindekliniek op 8 maart in Amsterdam. ‘Ik heb groot respect voor het moeilijke werk dat u doet’, aldus de minister tegen de medewerkers van de Levenseindekliniek. ‘De ruimte die mensen soms zo ontzettend nodig hebben op het meest kwetsbare moment in hun leven – die ruimte geeft u.’

De bewindsvrouwe drong er op aan artsen nog beter toe te rusten voor de moeilijke afwegingen rond euthanasie. Daarin ziet ze een rol voor de Levenseindekliniek, dat als expertisecentrum artsen scholing geeft en zonodig met raad en daad terzijde staat bij het beoordelen en uitvoeren van euthanasieverzoeken.

 

Voorzitter van de regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE) Jacob Kohnstamm sprak van een ‘zeer positieve waardering’ binnen de RTE voor de Levenseindekliniek, onder meer ingegeven door de transparante wijze waarop de casus worden gedocumenteerd. ‘De Levenseindekliniek gaat niet over één nacht ijs,’ oordeelde hij. Hij noemde de Levenseindekliniek verder een ‘inhoudelijk overtuigend kenniscentrum. Het zou ideaal zijn als dat verder wordt uitgebreid, zodat mensen meer door de eigen arts kunnen worden geholpen’.

 

Een licht kritisch geluid kwam van Christa Anbeek, bijzonder hoogleraar Remonstrantse theologie (VU) en hoofddocent aan de Universiteit voor Humanistiek. Anbeek, voormalig lid van de Adviesraad, vindt dat de Levenseindekliniek zelf veel meer moet deelnemen aan het medisch-ethische debat rond vrijwillige levensbeëindiging. ‘Ik daag de Levenseindekliniek uit om de achterliggende visies op genuanceerde wijze te verwoorden en te laten zien wat ze de samenleving te bieden heeft en waarom’. Ze gaf ook een cadeau: een dialoogmodel over kwetsbaar leven, zodat medewerkers kunnen verwoorden ‘wat hen existentieel, moreel en spiritueel bij hun bijzondere hulpverlenerschap voortdrijft.’

 

Schrijfster Rebekka de Wit hield in een humoristisch en toch ontroerend betoog een warm pleidooi voor een ‘afhankelijkheidsverklaring’. Volgens de schrijfster van ‘We komen nog een wonder tekort’ zijn we allemaal met elkaar verbonden. De Wit verloor op jonge leeftijd haar moeder en de vriend van haar zus.

Voor de viering van het vijfjarig bestaan was een select gezelschap uitgenodigd van medewerkers, SCEN-artsen en leden van de toetsingscommissies. Directeur Steven Pleiter van de Levenseindekliniek vertelde hen dat in vijf jaar tijd ongeveer 6000 mensen een verzoek deden om euthanasie. 1400 mensen zagen hun verzoek ingewilligd. Hij benadrukte dat de toename van het aantal verzoeken naar ongeveer 2500 dit jaar de Levenseindekliniek dwingt te focussen op de complexe casus. Met de beroepsgroep wil hij overleg over hoe mensen met bijvoorbeeld uitbehandelde kanker euthanasie kunnen krijgen van hun eigen arts, of een vervanger in de regio.

Klik hieronder voor de speeches:

Nascholing Euthanasie bij dementie van start

Met trots kunnen wij melden dat de ontwikkeling van de nascholing Euthanasie bij dementie is afgerond. De module voorziet artsen van voldoende inzicht en praktijkkennis om zelf euthanasievragen bij dementie aan te nemen, te beoordelen en waar relevant uit te voeren. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende leermiddelen, waaronder casusbesprekingen, discussies en het trainen van praktijksituaties. De specifieke aandachtspunten bij beginnende dementie, maar ook bij gevorderde dementie komen uitgebreid aan bod tijdens deze 4 uur durende nascholing.

De nascholing is inmiddels door vele artsen met enthousiasme ontvangen. Artsen die geconfronteerd zijn met een euthanasieverzoek bij dementie, maar ook artsen die menen dat zij daar in de nabije toekomst mee te maken gaan krijgen.

Deelname en kosten
Deelname is uitsluitend voor artsen. In voorkomende gevallen kunnen toehoorders worden toegelaten, na instemming van de cursisten. Aantal deelnemers: 8-12.

De kosten voor deze nascholing bedragen 100 euro.
(Deze bijdrage is puur kostendekkend. De Levenseindekliniek heeft geen winstoogmerk.)

Accreditatie is aangevraagd.

Wanneer er meer belangstellenden zijn dan plaatsen, dan gaan degenen die zich het eerst hebben aangemeld voor.

Op de website van het Expertisecentrum Euthanasie vindt u meer informatie. Ook kunt u contact opnemen met projectleider Petra Smaal, p.smaal@levenseindekliniek