Privacyverklaring – Patienten

Uw gegevens (Patiënten)

Om goede zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contact- en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg, de bijbehorende administratie en eventueel wetenschappelijk onderzoek. Het betekent ook dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij vragen niet meer gegevens op dan de gegevens die we nodig hebben voor bovenstaande doelen.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen of aanpassen zodat ze niet meer tot u herleidbaar zijn.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, specialisten, verzekeraars etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Deze afspraken zijn vastgelegd in zogenaamde verwerkersovereenkomsten. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat zo nodig bij de Autoriteit Persoonsgegevens.